03 kwietnia 2020

SPECUSTAWA – ZMIANY PODATKOWE

SPECUSTAWA – ZMIANY PODATKOWEZmiany w terminach

Ustawa przewiduje przesunięcie bądź wydłużenie następujących terminów:

a) nowy JPK_VAT z deklaracją – od 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników,

Podstawa prawna: art. 58 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  (zmiana art. 31 pkt 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1520)
 
b) nowa matryca Stawek VAT – od 1 lipca 2020 r. (od tej daty podatnikom będzie również przysługiwała ochrona wynikająca z WIS),

Podstawa prawna: art. 63 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie zmiany art. 7 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200)
 
c) zawiadomienie ZAW-NR (zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy) – z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,

Podstawa prawna: art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 15 zzn do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
 
d) przekazanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń za marzec i kwiecień – do dnia 1 czerwca 2020 r. – dotyczy zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 52o do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
e) zgłoszenia składane do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego – do 13 lipca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (zmiana art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655, 1798 i 2088)
 
Wsteczne rozliczenie straty

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu powinni złożyć korektę zeznań za 2019 r.

Z pomocy tej mogą jednakże skorzystać wyłącznie podatnicy, których przychody osiągnięte w br. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 52k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 38f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w 2020 r.

Możliwość ta dotyczy „małych podatników”, w przypadku poniesienia przez nich negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek za okres marzec – grudzień 2020 r., mogą obliczyć zaliczki miesięczne od bieżących dochodów. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 52r do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 38j do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
Zeznanie roczne PIT po terminie – brak sankcji

Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r., nie będzie skutkowało wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 15zzj do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
 
Przedłużenie terminu dla podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych

Zmiana dotyczy zapłaty podatku za miesiące marzec – maj 2020 r. Termin zapłaty podatku przesunięto do dnia 20 lipca 2020 r. Z możliwości tej podatnicy mogą skorzystać wyłącznie w przypadku poniesienia w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ponadto uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego muszą być niższe o co najmniej 50%.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 52p do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 38h do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
Wyłączenie tzw. złych długów przy obliczaniu zaliczek

Rozwiązanie to wprowadzono w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku mogą skorzystać podatnicy ponoszący negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art.52q do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 38i do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
Odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn

Odliczenia dotyczą darowizn przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

W przypadku darowizn, o których mowa powyżej, przekazanej:

 1. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 2. w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 3. od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 52n do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 38g do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 
Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

Rady gminy mają możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku dla przedsiębiorców, w związku z ponoszeniem przez nich negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ponadto organy wykonawcze gmin mogą przedłużyć termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 15p i q do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
 
Zawieszenie terminów procesowych

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

 1. postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,
 2. postępowaniach egzekucyjnych,
 3. postępowaniach karnych,
 4. postępowaniach karnych skarbowych,
 5. postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 6. postępowaniach administracyjnych,
 7. postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 8. kontrolach celno-skarbowych,
 9. postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
 10. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii będą prowadzone kontrole podatkowe i celno-skarbowe oraz postępowania podatkowe, bowiem prawodawca nie zawarł w specustawie regulacji zawieszających te czynności.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 15zzs do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
 
Możliwość odstąpienia od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej lub od dokonania czynności przez kontrolującego

Zmiana dotyczy czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 31zj do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
 
Zmiany terminów raportowania schematów podatkowych

Dokonano zawieszenia terminów zgłaszania szefowi KAS schematów podatkowych w rozumieniu art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii (nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.) terminy na zgłoszenie nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu. Jednocześnie czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów, korzystających i wspomagających są skuteczne.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 31y do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Wydłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych

Dla podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. przedłużony zostaje do dnia 30 września br. termin na złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r w zakresie dodanego art. 31z  do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
 
Brak naliczenia opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia na raty zapłaty podatku  lub odroczenia  terminu płatności podatku

W przypadku udzielenia na wniosek podatnika, złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo 30 dni po ich odwołaniu, ulg w postaci rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa opłata prolongacyjna nie będzie naliczana.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 15za do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
 
Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego o okres trzech miesięcy

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wydłużeniu ulegają terminy trzymiesięczne o kolejne 3 miesiące.

Minister  Finansów ma  również możliwość  przedłużenia w drodze rozporządzenia terminu wydania interpretacji indywidualnej o kolejne okresy, nie więcej niż o 3 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w zakresie dodanego art. 31g do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
 
Zmiany, o których mowa powyżej weszły w życie z dniem 31 marca 2020 r. 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.